Mniej na profilaktykę nowotworową

 

Data utworzenia: 14.09.2007

Ministerstwo Zdrowia opublikowało na swojej stronie internetowej projekt nowelizacji ustawy z 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych" (DzU. nr 143, poz. 1200).

Zgodnie z proponowaną zmianą, planowane nakłady na realizację działań z zakresu wczesnego wykrywania chorób nowotworowych muszą stanowić rocznie nie mniej niż 10% nakładów na Program.

Nowelizacja ma na celu zapewnienie racjonalnego wykorzystywania środków finansowych przeznaczonych na realizację "Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych". Projektowana regulacja umożliwi optymalne dostosowanie środków finansowych do rzeczywistych potrzeb poszczególnych zadań realizowanych w ramach programu - uzasadnia resort.

"Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych" jest programem interwencyjnym - obejmuje najważniejsze działania mające doprowadzić do poprawy sytuacji w polskiej onkologii. Realizacja działań profilaktycznych jest jednym z priorytetów Programu. W ramach programu realizowane są następujące zadania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia:

prewencja pierwotna nowotworów,

populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy,

populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi,

program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego,

program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe, w tym: - wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika,

- wczesne wykrywanie i prewencja nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego i błony śluzowej trzonu macicy.

Na te zadania od 2008 roku zostanie przeznaczonych 25% nakładów na program, czyli co najmniej 62,5 mln zł (zakładając, że na program zostanie przyznana minimalna kwota w wysokości 250 mln zł).

Nakłady na profilaktykę przewyższają zapotrzebowanie, gdyż od początku realizacji Programu świadczenia w zakresie programów populacyjnych dla wczesnego wykrywania raka piersi (mammografia) i raka szyjki macicy (cytologia) finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Natomiast ze środków Programu finansowana jest koordynacja realizacji programów populacyjnych w skali kraju i poszczególnych województw, szkolenia realizatorów, kontrola jakości wykonywanych badań profilaktycznych oraz działania mające na celu zwiększenie zgłaszalności kobiet, a także monitorowanie realizacji i efektywności obu tych zadań.

Zdaniem MZ, wszystkie realizowane zadania, obejmujące szeroki zakres profilaktyki oraz promocji nie wymagają obecnie zaangażowania tak znacznych środków finansowych, jak określone w ustawie. Dotychczasowa realizacja Programu pokazała, iż przy obecnej świadomości społecznej profilaktyka pochłania mniej nakładów niż medycyna naprawcza.

Od 2006 roku świadczenia finansowane przez NFZ w ramach programu profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy nie są limitowane. Fundusz na realizację programu profilaktyki raka szyjki macicy w roku 2006 przeznaczył kwotę 23,4 mln zł, natomiast ze względu na niską zgłaszalność do programu wydano na ten cel jedynie 12,5 mln zł. Z przeznaczonych na program profilaktyki raka piersi środków (52,4 mln zł) wykorzystano kwotę 34 mln zł. W roku 2007 wysokość środków finansowych, przeznaczonych przez NFZ wynosi: 50,3 mln zł na program profilaktyki raka piersi i 20 mln zł na program profilaktyki raka szyjki macicy. Z budżetu ministra zdrowia na działania profilaktyczne przeznaczono 50 mln zł w roku 2006 i 54,4 mln zł w roku 2007.

Głównym kierunkiem działań profilaktycznych, finansowanych w ramach Programu jest zwiększenie świadomości społecznej o badaniach profilaktycznych oraz poprawa zgłaszalności na badania tego typu. Z uwagi na fakt, iż Program finansowany jest ze środków budżetowych, w jego zakres wchodzą tylko te działania profilaktyczne, których efektywność została udowodniona naukowo.

W pierwszych latach realizacji Programu podjęto działania mające na celu zbudowanie systemu kontroli jakości i organizacji badań przesiewowych. Zdaniem MZ, utrzymanie obecnych zapisów uniemożliwi zwiększenie nakładów na profilaktykę w sytuacji, gdy zaistnieje taka potrzeba.

Termin konsultacji upływa 24 września 2007. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Więcej informacji na stronie http://www.mp.pl