katalog stron

Polskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Szpiczaka

Centrum Leczenia Szpiczaka

.:: Strona główna :: Dodaj do ulubionych ::.

Większość ludzi musi zachorować, by zdać sobie sprawę z cudowności życia.

 
Menu
 

Skróty używane w medycynie

0-9

 123J - 123I (izotop promieniotwórczy jodu)

 3TC - lamiwudyna

 5-ASA - kwas_5-aminosalicylowy (mesalazyna)

 5-HT - serotonina (5-hydroksytryptamina)

 5-HTP - 5-hydroksyryptofan

 99mTc - technet-99 (izotop promieniotwórczy technetu)

 

A

 A – adenozyna
 A –
adrenalina
 a. - tętnica (z łac. ''arteria'')

 aa. - tętnice (z łac. ''arteriae'')

 AA - (ang.) Anonimowi Alkoholicy (Alcoholics Anonymous)

 AA - (łac.) kwas_arachidonowy (acidum arachidonicum)

 ABMT - (ang.) autologiczny przeszczep szpiku (Autologous Bone Marrow Transplantation)

 ABPM - (ang.) ambulatoryjne całodobowe monitorowanie ciśnienia krwi (Ambulatory Blood Pressure

 Monitoring)

 ABVD - (ang.) adriamycin bleomycin vinblastine dacarbazine

 ACAT – acylotransferaza acylo-CoA-cholesterolowa

 ACE - (ang.) enzym konwertujący angiotensynę (Angiotensin-converting enzyme)

 ACEI - (ang.) inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę (Angiotensin converting enzyme inhibitors)

 ACTH - (ang.) kortykotropina (Adrenocorticoid Hormone)

 ADH - (ang.) hormon antydiuretyczny (Antidiuretic Hormone)

 ADP - adenozynodwufosforan

 AED - automatyczna zewnętrzna defibrylacja (Automated External Defibrillation)

 AF - (ang.) migotanie przedsionków (atrial fibrillation)

 AFP - (ang.) alfa fetoproteina (Alpha Fetal Protein)

 AGN - (ang.) ostre kłębuszkowe zapalenie nerek (Acute Glomerular Nephritis)

 AHA - (ang.) Amerykańskie Stowarzyszenie Kardiologiczne (American Heart Association)

 AHF - (ang.) czynnik przeciwhemofilowy (Antihemophilic Factor)

 AHG - (ang.) globulina przeciwhemofilowa (Antihemophilic Globuline)

 AI - (ang.) sztuczne zapłodnienie (Artificial Insemination)

 AICD - (ang.) automatyczny wszczepialny defibrylator serca (Automatic Implanted Cardiac Defibrillator)

 AIDS - (ang.) zespół nabytego niedoboru immunologicznego (Acquired Immune Deficiency Syndrome)

 AlaT - aminotransferaza alaninowa

 ALG - (ang.) globulina antylimfocytarna (Antilymphocytic Globuline)

 ALL - (ang.) ostra białaczka limfatyczna (Acute Lymphocytic Leukemia)

 ALS - (ang.) stwardnienie zanikowe boczne (Amyotrophic Lateral Sclerosis)

 ALT - (ang.) transferaza alaninowa (Alanine Transferase)

 AMA - (ang.) Amerykańskie Stowarzyszenie Lekarskie (American Medical Association)

 AM - Akademia Medyczna

 AMA - (ang.) przeciwciała przeciwmitochondrialne (Anti-mitochondrial Antibodies)

 AML - (ang.) ostra białaczka szpikowa (Acute Myelocytic Leukemia)

 AMP - adenozynomonofosforan

 ANA - (ang.) przeciwciała przeciwjądrowe (Anti-Nuclear Antibodies)

 ANCA - (ang.) przeciwciała przeciw cytoplazmie neutrofili (Anti-Neutrophil Cytoplasmic Antibodies)

 ANF - (ang.) czynnik antynatriuretyczny (Antinatriuretic Factor)

 ANP - (ang.) przedsionkowy peptyd natriuretyczny (Atrial Natriuretic Peptide)

 AP - (ang.) fosfataza alkaliczna (Alcaline Phosphatase)

 APGAR - (ang.) skala APGAR (American Pediatric Gross Assessment Record)

 AP - projekcja przednio-tylna (anterior-posterior)

 APSAC - (ang.) anizoilowany kompleks aktywatora plazminogenu (Anisoylated plasminogen

 streptokinase activator complex)

 APTT - (ang.) aktywowany czas częściowy tromboplastyny (Activated Partial Thromboplastin Time)

 ARA - (ang.) Amerykańskie Stowarzyszenie Reumatologiczne (American Rheumatological Association)

 ARA-A - arabinozyd adeniny

 ARA-C - arabinozyd cytozyny

 ARC - (ang.) zespół związany z AIDS (AIDS related complex)

 ARDS - (ang.) zespół niewydolności oddechowej dorosłych/zespół płuca wstrząsowego (Adult Respiratory

 Distress Syndrome)

 ARO - aktywność reninowa osocza

 art.- staw (z łac.)

 AS - (ang.) zwężenie zastawki aorty (Aortic Stenosis)

 ASA - (łac.) kwas acetylosalicylowy (acidum acetylsalicylicum)

 ASD - (ang.) ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej (Atrial Septal Defect)

 ASO - miano przeciwciał antystreptolizyny O

 AspaT - aminotransferaza asparaginianowa

 AST - (ang.) transferaza asparaginianowa (Asparagine Transferase)

 AT1 - receptor angiotensyny 1

 AT2 - receptor angiotensyny 2

 ATC - klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna leków

 ATG - (ang.) globulina antytymocytarna (Antithymic Globuline)

 AT-III - antytrombina III

 ATP - adenozynotrójfosforan

 aVL - oznaczenie elektrody przy badaniu ekg

 AVR - (ang.) implantacja zastawki w ujście aortalne (Aortic Valve Replacement)

 aVR - oznaczenie elektrody przy badaniu ekg

 AZT - (łac.) azydotymidyna (azidothymidinum)

 

B

 BAC - biopsja aspiracyjna cienkoigłowa

 Ba - krwinki zasadochłonne - bazofile

 BAL - (ang.) płukanie oskrzelowo-pęcherzykowe (Brocho-alveolar Lavage)

 BAL - (ang.) preparat chelatujący (British Anti-Lewisite)

 BAO - (ang.) podstawowe wydzielanie kwasu solnego (Basic Acid Output)

 BCG - (ang.) szczepionka przeciwgruźlicza (Bacillus Calmette Guerain)

 BCNU - karmustyna

 BE - (ang.) nadmiar zasad (Base Excess)

 BK - badanie w kierunku prątków gruźlicy (Bacterium Koch)

 BLS - (ang.) zapewnienie podstawowych czynności życiowych (Basic Life Support)

 BMC - (ang.) zawartość mineralna kości (Bone Mass Content)

 BMD - (ang.) gęstość mineralna kości (Bone Mass Density)

 BMI - (ang.) indeks masy ciała (Body Mass Index)

 BMR - (ang.) podstawowa przemiana materii (Basal Metabolic Rate)

 BMT - (ang.) przeszczep szpiku kostnego (Bone Marrow Transplantation)

 BNP - (ang.) Brain Natiuretic Peptide

 BP - (ang.) ciśnienie tętnicze (Blood Pressure)

 BPH - (ang.) łagodny rozrost prostaty (Benign Prostata Hyperplasia)

 BPM - (ang.) uderzeń na minutę (Beats Per Minute )

 BSE - (ang.) zwyrodnienie gąbczaste mózgu, choroba wściekłych krów (Bovine Spongiform

 Encephalopathy)

 BSP - (ang.) bromosulfoftaleina (Bromsulphtalein)

 BTA - bezpośredni test antyglobulinowy

 BUN - (ang.) azot pozabiałkowy (Blood Urea Nitrogen)

 bz - bez zmian

 

C

 CABG - (ang.) by-pass (Coronary Arterial Bypass Graft)

 cAMP - cykliczny adenozynomonofosforan

 ca. - rak (carcinoma)

 Ca - wapń (Calcium)

 CAH - (ang.) przewlekłe aktywne zapalenie wątroby (Chronic Active Hepatitis)

 CAH - (ang.) zespół nadnerczowo-płciowy (Congenital Adrenal Hyperplasia)

 CAT - (ang.) tomografia komputerowa (computed axial tomography)

 CAPD - (ang.) ciągła ambulatoryjna dializa otrzewnowa (Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis)

 cc - cięcie cesarskie

 CCD - (ang.) dysplazja_obojczykowo-czaszkowa (cleidocranial dysplasia)

 CCNU - lomustyna

 CCS - (ang.) klasyfikacja choroby wieńcowej wg Kanadyjskiego Towarzystwa Kardiologicznego (Canadian

 Cardiology Society)

 CD4 - subpopulacja limfocytów T4

 CD8 - subpopulacja limfocytów T8

 CDC - (ang.) Amerykańskie Centrum Zwalczania Chorób (Center for Disease Control)

 CEA - (ang.) antygen rakowo-płodowy (Carcinoembryonic Antigen)

 CF - (ang.) mukowiscydoza (Cystic Fibrosis)

 cGMP - cykliczny guanozylomonofosforan

 ChE - cholinesteraza

 CHE - cholinesteraza

 CHF - (ang.) zastoinowa niewydolność krążenia (Congestive heart failure)

 CI - (ang.) przedział ufności (Confidence Interval)

 CJD - (ang.) choroba Creutzfeldta-Jakoba (Creutzfeldt-Jakob disease)

 CK - kinaza kreatyniny

 CK-MB - izoenzym MB kinazy kreatyniny

 ckpw - co kilka pól widzenia

 CLL - (ang.) przewlekła białaczka limfatyczna (Chronic Lymphocytic Leukemia)

 CM - kapreomycyna

 CML - (ang.) przewlekła białaczka szpikowa (Chronic Myelocytic Leukemia)

 CMML - (ang.) przewlekła białaczka mielomonocytowa (Chronic Myelomonocytic Leukemia)

 CMV - (ang.) wirus cytomegalii (Cytomegalovirus)

 COLD - (ang.) przewlekła zaporowa choroba płuc (Chronic Obstructive Lung Disease)

 COPD - (ang.) przewlekła choroba oskrzelowo-płucna (Chronic Obstructive Pulmonary Disease)

 CO - (ang.) pojemność minutowa (Cardiac Output)

 CO - tlenek węgla

 COX-1 - (ang.) cyklooksygenaza 1 (Cyclooxigenase)

 COX-2 - (ang.) cyklooksygenaza 2 (Cyclooxigenase)

 CPAP - (ang.) ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych (Continuous Positive Airway Pressure)

 CPK - (ang.) fosfokinaza kreatyniny (creatine phosphokinase)

 CPR - (ang.) reanimacja (cardiopulmonary resuscitation)

 CPR - (ang.) resuscytacja krążeniowo-oddechowa (Cardio-pulmonary resuscitation)

 CREST - (ang.) zespół_CREST (Calcinosis Raynaud Esophagus Sclerosis Teleangiectasiae)

 CRH - (ang.) hormon uwalniający kortykotropinę (Corticotropin Releasing Hormone)

 CRF - (ang.) czynnik uwalniający kortykotropinę (Corticotropin Releasing Factor)

 CRP - (ang.) białko C reaktywne (C Reactive Protein)

 CR - (ang.) pełna remisja (Complete Remission)

 CsA - cyklosporyna A

 CS - cykloseryna

 CSF - (ang.) płyn_mózgowo-rdzeniowy (Cerebral Spinal Fluid)

 CSK - centralny szpital kliniczny

 CSN - centralny_system_nerwowy

 CT - (ang.) tomografia_komputerowa (computed tomography)

 CUN - centralny układ nerwowy

 CVA - (ang.) udar mózgu (Cerebrovascular Accident)

 CVID - (ang.) pospolity niedobór odporności (Common Variable ImmunoDeficiency)

 

D

 d4T - stawudyna

 dB - decybel

 DBP - (ang.) rozkurczowe ciśnienie krwi (Diastolic Blood Pressure)

 DCM - (ang.) kardiomiopatia rozstrzeniowa (Dilated Cardiomyopathy)

 ddC - zalcytabina

 DDD - (ang.) standardowe dawki dzienne (Daily Defined Doses)

 ddI - dydanozyna

 DHEA-S - (łac.) siarczan dehydroepiandrosteronu (Dehydroepiandrosteronum sulphatum)

 DHE - (łac.) dihydroergotamina (Dihydroergotaminum)

 DIC - (ang.) zespół rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego (Disseminated Intravascular   

         Coagulation)

 DiPerTe - szczepionka błoniczo-tężcowo-krztuścowa (Diphteria Pertussis Tetanus)

 DiTe - szczepionka błoniczo-tężcowa (Diphteria Tetanus)

 DKA - (ang.) cukrzycowa kwasica ketonowa (diabetic ketoacidosis)

 DLV - delawirydyna

 DLTX - (ang.) przeszczep obu płuc (Double Lung Transplantation)

 DM - (łac.) cukrzyca (diabetes mellitus)

 DNA - (ang.) kwas dezoksyrybonukleinowy (Desoxyribonucleic Acid)

 DTP - szczepionka błoniczo-tężcowo-krztuścowa (Diphteria Tetanus Pertussis)

 DT - szczepionka błoniczo-tężcowa (Diphteria Tetanus)

 DVT - (ang.) zapalenie żył głębokich (Deep Vein Thrombosis)

 DEXA - (ang.) absorpcjometr podwójnej energii promieniowania rentgenowskiego (Dual Energy X-ray 

             Absorptiometry)

 DZM - dobowa zbiórka moczu

 

E

 EACA - kwas epsilon-aminokapronowy (acidum ε-aminocapronicum)

 EBM - (ang.) praktyka medyczna oparta na wiarygodnych publikacjach naukowych (Evidence Based 

           Medicine)

 ECG - (ang.) elektrokardiogram (Electrocardiogram)

 ECPW - endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna

 EEG - elektroencefalogram

 E - erytrocyt erytrocyty

 EF - (ang.) frakcja wyrzutowa (Ejection Fraction)

 EGF - (ang.) naskórkowy czynnik wzrostu (Epidermal Growth Factor)

 EKG - elektrokardiogram

 EKUZ - Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

 ELISA - (ang.) badanie ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay)

 EMC - (ang.) zapalenie mózgu i mięśnia sercowego(Encephalomyocarditis)

 EMF - (ang.) zwłóknienie endomiokardialne (Endomyocardial Fibrosis)

 EMB - etambutol

 EMG - elektromiografia

 Eo - krwinki kwasochłonne (eozynofile)

 EPH - (ang.) gestoza (Edema Proteinuria Hypertension)

 EPO - erytropoetyna

 ERCP - (ang.) endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna (Endoscopic Retrograde 

             Cholangiopancreatography)

 ESR - (ang.) odczyn Biernackiego (Erythocyte Sedimentation Rate)

 ESWL - (ang.) pozaustrojowe rozbijanie złogów za pomocą fal (Extracorporal Shockwave Lithotripsy)

 ET - (ang.) endotelina (Endothelin)

 EUS - (ang.) ultrasonografia endoskopowa (Endoscopic Ultrasonography)

 EVF - efawirenz

 

F

 FA - fosfataza alkaliczna

 FDA - (ang.) Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (Food and Drug Administration)

 FDP - (ang.) produkty rozpadu fibrynogenu (Fibrinogen Degradation Products)

 FEV1 - (ang.) objętość nasilonego wydechu 1-sekundowego (Forced Expiratory Volume 1-second)

 Fe - żelazo (Ferrum)

 FFA - (ang.) wolne kwasy tłuszczowe (Free Fatty Acids)

 FFP - (ang.) świeżo mrożone osocze (Fresh Frozen Plasma)

 FHR - (ang.) częstość serca płodu (Fetal Heart Rate)

 FHT - (ang.) tony serca płodu (Fetal Heart Tones)

 FK - fosfataza kwaśna

 FPG - (ang.) stężenie glukozy na czczo (Fasting Plasma Glucose)

 FSH - hormon folikulotropowy

 FT3 - wolna trójjodotyronina

 FT4 - wolna tyroksyna

 FTA-ABS - (ang.) odczyn immunofluorescencji krętków modyfikacja absorbcyjna (Fluorescent 

                  Treponemal Antibody Absorption)

 FTA - (ang.) odczyn immunofluorescencji krętków (Fluorescent Treponemal Antibody)

 

G

 G6PD - (ang.) dehydrogenaza glukozo-6-fosforanu (Glucose-6-phosphate-dehydrogenase)

 G-6-PD - (ang.) dehydrogenaza glukozo-6-fosforanu (Glucose-6-phosphate-dehydrogenase)

 G - bakterie gramdodatnie

 G- - bakterie gramujemne

 GABA - (ang.) kwas gamma-aminomasłowy (gamma-aminobutyric acid)

 GCS - (ang.) skala śpiączki Glasgow (Glasgow Coma Scale)

 GDLH - (ang.) dehydrogenaza glutaminianowa (Glutamate dehydrogenase)

 GERD - (ang.) choroba refluksowa przełyku (Gastro-esophageal Reflux Disease)

 GFR - (ang.) wskaźnik nerkowego przesączania kłębkowego (Glomerular filtrate rate)

 GGTP - gamma glutamylotranspeptydaza

 GH - (ang.) hormon wzrostu (Growth Hormone)

 GHRF - (ang.) czynnik uwalniający hormon wzrostu (Growth Hormone-Releasing Factor)

 GIK - mieszanka polaryzująca glukoza-insulina-potas

 GITS - (ang.) terapeutyczny system dla przewodu pokarmowego (Gastrointestinal therapeutic system)

 GIFT - (ang.) Gamete intrafallopian transfer (Gamete intrafallopian transfer)

 GORD - (ang.) choroba refluksowa przełyku (Gastro-oesophageal Reflux Disease)

 GOT - (ang.) aminotransferaza asparaginianowa (glutamic-oxalacetic transaminase)

 GPT - (ang.) aminotransferaza alaninowa (glutamic-pyruvic transaminase)

 GvH - (ang.) choroba przeszczep przeciw gospodarzowi (Graft-versus-Host)

 GvHD - (ang.) choroba przeszczep przeciw gospodarzowi (Graft-versus-Host Disease)

 gzt - guzkowe zapalenie tętnic

 

H

 H1 - receptor histaminowy 1

 H2 - receptor histaminowy 2

 HA - nadciśnienie tętnicze (Hypertonia arterialis)

 HAART - (ang.) intensywna terapia antyretrowirusowa (Highly Active Antiretroviral therapy)

 HAV - (ang.) wirus zapalenia wątroby typu A (Hepatitis A Virus)

 HbA1c - hemoglobina glikolizowana

 HbCO - karboksyhemoglobina

 HBG - (ang.) hemoglobina (Hemoglobin)

 HB - (ang.) hemoglobina (Hemoglobin)

 HBsAg - antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B

 HBs - antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B

 HBV - (ang.) wirus zapalenia wątroby typu B (Hepatitis B Virus)

 HCG - (ang.) ludzka gonadotropina kosmówkowa (Human Chorion Gonadotropine)

 HCT - hematokryt

 HCV - (ang.) wirus zapalenia wątroby typu C (Hepatitis C Virus)

 HDL - (ang.) lipoproteina o wysokiej gęstości (High Density Lipoprotein)

 HDL-C - (ang.) frakcja cholesterolu złożona z lipoprotein o wysokiej gęstości (High Density Lipoprotein 

              Cholesterol)

 HGB - (ang.) hemoglobina (Hemoglobin)

 Hib - Hemophilus influenzae B

 HIV - (ang.) ludzki wirus niedoboru odporności (Human immunodeficiency virus)

 HKT - hematokryt

 HL - (ang.) lipaza wątrobowa (Hepatic Lipase)

 HLA - (ang.) antygeny zgodności tkankowej (Human Leucocyte Antigens)

 HMG-CoA - reduktaza hydroksymetyloglutyrylokoenzymu A

 HOCM - (ang.) kardiomiopatia przerostowa z zawężeniem drogi odpływu (Hypertrophic Obstructive 

              Cardiomyopathy)

 Hp+ - Helicobacter pylori dodatni

 Hp - Helicobacter pylori

 Hp- - Helicobacter pylori ujemny

 HR - (ang.) częstość akcji serca (Heart Rate)

 HRT - (ang.) hormonalna terapia zastępcza (Hormone Replacement Therapy)

 HSV - (ang.) wirus opryszczki (Herpes Simplex Virus)

 HTLV - (ang.) wirus ludzki białaczki limfocytów T (Human T Lymphocyte Leukemia Virus)

 HTX - (ang.) przeszczep/transplantacja serca (Heart Transplantation)

 HTZ - hormonalna terapia zastępcza

 

I

 IABP - (ang.) kontrapulsacja wewnątrzaortalna (Intra-aortic Balloon Pumping)

 ICD-9 - (ang.) międzynarodowa klasyfikacja chorób dziewiąta rewizja (International Classification of Diseases

 ICD-10 - (ang.) międzynarodowa klasyfikacja chorób dziesiąta rewizja (International Classification of Diseases, obecnie obowiązująca)

 ICD - (ang.) wszczepialny kardiowerter-defibrylator (Implanted Cardioverter Defibrillator)

 ICU - (ang.) oddział intensywnej opieki medycznej (Intensive Care Unit)

 IDDM - (ang.) cukrzyca typu 1 (zależna od insuliny, obecnie raczej nie używany) (Insulin Dependent Diabetes Mellitus)

 IDL - (ang.) lipoproteiny o pośredniej gęstości (Intermediate Density Lipoprotein)

 IFG - (ang.) nieprawidłowe stężenie glukozy na czczo (Impaired Fasting Glucose)

 IgA - immunoglobulina A

 IgD - immunoglobulina D

 IgE - immunoglobulina E

 IgG - immunoglobulina G

 IgM - immunoglobulina M

 IFG (ang.) nieprawidłowa glikemia na czczo (impaired fasting glucose)

 i.m - (łac.) domięśniowo (intramusculare)

 INF - interferon

 INR - (ang.) normalizowany wskaźnik aktywności protrombiny (International Normalized Ratio)

 IPPV - (ang.) wentylacja z przerywanym dodatnim ciśnieniem (Intermittent postive pressure ventilation)

 IQ - (ang.) iloraz_inteligencji (Intelligence Quotient)

 ISA - (ang.) wewnętrzna aktywność sympatykomimetyczna (Intrinsic Sympathomimetic Activity)

 ISDN - (ang.) dwuazotan_sorbitu (Isosorbide dinitrate)

 ISH - (ang.) izolowane ciśnienie tętnicze skurczowe (Isolated Systolic Hypertension)

 ITP - (ang.) samoistna plamica małopłytkowa (Idiopathic Thrombocytopenic Purpura)

 IUCD - (ang.) antykoncepcyjna_wkładka_domaciczna (intrauterine contraceptive device)

 IUD - (ang.) antykoncepcyjna_wkładka_domaciczna (intrauterine device)

 IU - (ang.) jednostki międzynarodowe (International Units)

 i.v - (łac.) dożylnie (intra vene/intravenosus)

 IVF - (ang.) zapłodnienie in vitro (In vitro fertalization)

 IUI - (ang.) domaciczna inseminacja (Intra-uterine Insemination)

 IVP - (ang.) urografia dożylna (Intravenous pyelogram)

 IWB - inwalida wojenny

 IW - inwalida wojskowy

 

J

 JAMA - (ang.) Tygodnik Amerykańskiego Stowarzyszenie Lekarskiego (Journal of the American Medical Association)

 j.m - jednostki międzynarodowe

 

K

 KCh - Kasa Chorych

 KKCz - Koncentrat krwinek czerwonych

 KIG - mieszanka polaryzująca potas-insulina-glukoza

 K - potas (Kalium)

 KT - tomografia komputerowa

 

L

 LAD - (ang.) tętnica przednia zastępująca (Left Anterior Descendens)

 LADA - (ang.) utajona cukrzyca autoimmunologiczna dorosłych (latent autoimmune diabetes in adults)

 LAS - (ang.) zespół uogólnionej limfadenopatii (Lymphadenopathy Syndrome)

 LBBB - (ang.) blok lewej gałęzi pęczka Hisa (Left Bundle Branch Block)

 LCM - (ang.) limfocytarne zapalenie opon mózgowych (Lymphocytic Meninigitis)

 LDH - (ang.) dehydrogenaza mleczanowa (Lactic Dedydrogenase)

 LDL - (ang.) lipoproteina o niskiej gęstości (Low Density Lipoprotein)

 LDL-C - (ang.) frakcja cholesterolu złożona z lipoprotein o niskiej gęstości (Low Density Lipoprotein Cholesterol)

 L-DOPA - (ang.) lewoskrętna postać dwuhydroksyfenyloalaniny (DihydrOxyPhenylAlanine)

 LES - (ang.) dolny zwieracz przełyku

 LES - toczeń układowy (Lupus erythematodes systemicus)

 LE - (ang.) toczeń układowy (Lupus erythematodes)

 leu - (ang.) leukocyt, leukocyty (Leukocytes)

 LGL - (ang.) zespół Lowna-Ganonga-Levine'a (Lown-Ganong-Levine syndrome)

 LGM - ziarnica złośliwa (Lymphogranulomatosis maligna)

 LH - hormon luteinizujący

 L - (ang.) leukocyt, leukocyty (Leukocytes)

 LM - (ang.) pień lewej tętnicy wieńcowej (Left Main)

 Lp(a) - (ang.) lipoproteina A (Lipoprotein A)

 LPL - lipaza lipoproteinowa

 LVEDP - (ang.) ciśnienie lewokomorowe pod koniec rozkurczu(Left ventricular end diastolic pressure)

 LVEF - (ang.) frakcja wyrzutowa lewej komory (Left Ventricular Ejection Fraction)

 LVF - (ang.) niewydolność lewokomorowa (Left Ventricular Failure)

 LVH - (ang.) przerost mięśnia lewej komory serca (Left Ventricular Hypertrophy)

 LV - (ang.) lewa komora serca (Left ventricle)

 LVOT - (ang.) droga odpływu lewej komory (Left Ventricular Outflow Track)

 Ly - (ang.) limfocyty (Lymphocytes)

 

M

 MAO - (ang.) monoaminooksyaza ( Mono-Amine Oxydase)

 MAS - napady MAS (Morgani-Adams-Stokes)

 MCHC - (ang.) średnie stężenie hemoglobiny w erytrocycie (Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration)

 MCH - (ang.) średni ciężar hemoglobiny w erytrocycie (Mean Corpuscular Hemoglobin)

 mCi - (ang.) miliCurie ( dawka promieniowania)

 MCV - (ang.) średnia objętość erytrocyta (Mean Corpuscular Volume)

 MD - lekarz medycyny (medicinae doctor)

 MDS - (ang.) zespół mielodysplastyczny (Myelodysplastic Syndrome)

 ME - masa erytrocytarna

 mEq - miliekwiwalent

 meta - ''metastasis'' - przerzut

 MetHb - methemoglobina

 MET - równoważnik metaboliczny

 METs - równoważniki metaboliczne

 MF - morfina

 Mg - magnez (Magnesium)

 mg - miligram

 mg% - miligram procent

 MIC - choroba niedokrwienna serca (Morbus Ischaemicus Cordis)

 MIC - (ang.) minimalne stężenie hamujące (minimal Inhibitory Concentration)

 MLA - ostra białaczka szpikowa (Myelosis Leucemica Acuta)

 MM - szpiczak mnogi (Myeloma multiplex)

 MODY - (ang.) cukrzyca osób dorosłych w młodości (Maturity Onset Diabetes in Youth)

 Mo - (ang.) monocyty (Monocytes)

 MP - masa płytkowa

 MPV - (ang.) średnia objętość trombocyta (Mean Platelet Volume)

 MRI - (ang.) badanie za pomocą rezonansu magnetycznego (Magnetic Resonance Imaging)

 MR - (ang.) o kontrolowanym uwalnianiu (Modified Release)

 mRNA - (ang.) matrycowy(informacyjny) kwas rybonukleinowy (messenger Ribonucleic Acid)

 MRSA - (ang.) gronkowiec złocisty oporny na metycylinę (Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus)

 MSH - (ang.) hormon melanotropowy (Melanocyte Stimulating Hormone)

 MSSA - (ang.) gronkowiec złocisty wrażliwy na metycylinę (Methicillin Sensitive Staphylococcus Aureus)

 MS - (ang.) stwardnienie rozsiane (multiple sclerosis )

 MTX - (ang.) metotreksat (Methotrexate)

 MVPS - (ang.) zespół wypadania płatka zastawki mitralnej (Mitral Valve Prolapse Syndrome)

 MVP - (ang.) zespół wypadania płatka zastawki mitralnej (Mitral Valve Prolapse)

 MZ - Ministerstwo_Zdrowia (dawniej MZiOS - Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej)

 

N

 Na - sód (Natrium)

 nb - nieobecny

 NEJM - (ang.) Tygodnik Lekarski Nowej Anglii (New England Journal of Medicine)

 Ne - (ang.) krwinki obojętnochłonne (Neutrophiles)

 Neo - nowotwór (Neoplasma)

 NHL - (ang.) chłoniak złośliwy nieziarniczy (Non Hodgkin Lymphoma)

 NIDDM - (ang.) cukrzyca typu 2 niezależna od insuliny (Non-Insulin Dependent Diabetes Mellitus)

 NIL - Naczelna Izba Lekarska

 NK - (ang.) limfocyty NK (Natural Killers)

 NLPZ - niesteroidowy lek przeciwzapalny

 NMR - (ang.) rezonans magnetyczny (Nuclear Magnetic Resonance)

 NOS - (ang.) syntetaza tlenku azotu (Nitric Oxide Synthetase)

 NO - (ang.) tlenek azotu (Nitric Oxide)

 Npl - nowotwór (Neoplasma)

 n.s - (ang.) nieznamienny statystycznie (not significant)

 NSAID - (ang.) niesteroidowy lek przeciwzapalny (Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drug)

 NSE - (ang.) neuroswoista enolaza (Neurospecific enolase)

 NTG - (ang.) nitrogliceryna (Nitroglycerin)

 NYHA - (ang.) Nowojorskie Stowarzyszenie Kardiologiczne (New York Heart Association)

 NZK - nagłe zatrzymanie krążenia

 

O

 ob - obecny

 OB - (ang.) odczyn Biernackiego ( wskaźnik opadania erytrocytów)

 ocż - ośrodkowe ciśnienie żylne

 OGTT - (ang.) doustny test obciążenia glukozą (Oral Glucose Tolerance Test)

 OUN - ośrodkowy układ nerwowy

 OTC - ang. ''over the counter'' - leki bez recepty

 OWD - odczyn wiązania dopełniacza

 ozt - ostre zapalenie trzustki

 

P

 PAF - (ang.) czynnik aktywujący płytki (Platelet Activating Factor)

 PAI-1 - (ang.) inhibitor aktywatora plazminogenu 1 (Plasminogen activator inhibitor 1)

 PAO - (ang.) szczytowe wydzielanie kwasu solnego (Peak Acid Output)

 PAP - badanie rozmazu wg Papanicolaou (PAPanicolaou)

 PA - projekcja tylno-przednia (posterior-anterior)

 PAT - (ang.) napadowy częstoskurcz nadkomorowy (Paroxysmal atrial tachycardia)

 PCR - (ang.) łańcuchowa reakcja polimerazowa (Polymerase Chain Reaction)

 PDA - (ang.) przetrwały przewód tętniczy Botalla (Persistent Ductus Arteriosus)

 PDE - (ang.) fosfodiesteraza (Phosphodiesterase)

 PEEP - (ang.) dodatnie ciśnienie końcowowydechowe (Positive Endexpiratory Pressure)

 PEFR - (ang.) maksymalna szybkość wydechowa (Peak Expiratory Flow Rate)

 PEF - (ang.) szczytowy przepływ wydechowy (Peak Expiratory Flow)

 PET - (ang.) pozytronowa tomografia emisyjna (Positron Emission Tomography) → pozytonowa_emisyjna_tomografia_komputerowa

 P - fosfor, fosforany (Phosphorus)

 PGE2 - prostaglandyna E2

 PGI2 - prostacyklina I2

 pH - odczyn

 PH - (ang.) nadciśnienie płucne (Pulmonary Hypertension)

 PHS - periarthritis humeroscapularis (zespół bolesnego barku ZBB)

 P-H - pęczek Palladino-Hisa

 PID - (ang.) zapalenie miednicy małej (Pelvic Inflammatory Disease)

 PKA - (ang.) kinaza białkowa A (Protein Kinase A)

 PKU - (ang.) fenyloketonuria (Phenylketonuria)

 PLT - (ang.) płytki krwi (platlets)

 PMR - (ang.) przezskórna rewaskularyzzacja mięśnia sercowego (Percutaneous Myocardial Revascularisation)

 p.o - (łac.) doustnie (per os)

 pochp - przewlekła obturacyjna choroba płuc

 POX - (ang.) peroksydaza (Peroxidase)

 POZ - Podstawowa Opieka Zdrowotna

 PQ - odcinek PQ w z zapisie ekg

 PRA - (ang.) aktywność reninowa osocza (Plasma Renin Activity)

 PRIND - (ang.) przedłużony odwracalny udar mózgu (Prolonged Reversible Ischemic Neurologic Deficit)

 PSA - (ang.) swoisty antygen sterczowy (Prostatic Specific Antigen)

 PSP - (ang.) fenolosulfoftaleina (Phenylsulphtalein)

 PTA - pośredni test antyglobulinowy

 PTA - (ang.) przeskórna wewnątrznaczyniowa plastyka naczyń (Percutaneous Transluminal Angioplasty)

 PTCA - (ang.) przeskórna wewnątrznaczyniowa plastyka naczyń wieńcowych (Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty)

 PT - (ang.) czas protrombinowy (prothrombin time)

 PTH - parathormon

 PTT - (ang.) częściowy czas tromboplastyny (Partial Thromboplastin Time)

 PUVA - metoda fototerapii z zastosowaniem psoralenu (Psoralen UV A)

 PVR - (ang.) płucny opór naczyniowy (Pulmonary Vascular Resistance)

 PWP - (ang.) ciśnienie zaklinowania w tętnicy płucnej (Pulmonary Wedge Pressure)

 PZH - Państwowy Zakład Higieny

 pzo - przewlekłe zapalenie oskrzeli

 pzt - przewlekłe zapalenie trzustki

 PŻW - przewód żółciowy wspólny

 QRS - zespół QRS w zapisie ekg

 Q-T - odstęp QT w zapisie ekg

 QT - odstęp QT w zapisie ekg

 Q - załamek Q w zapisie ekg

 

R

 RA - (ang.) oporna na leczenie niedokrwistość (Refractory Anaemia)

 RAA - układ Renina-Angiotensyna-Aldosteron

 RBBB - (ang.) blok prawej gałęzi pęczka Hisa (Right Bundle Branch Block)

 RKCh - Regionalna Kasa Chorych

 RBC - (ang.) erytrocyty (Red Blood Cells)

 RCA - (ang.) prawa tętnica wieńcowa (Right Coronary Artery)

 REM - (ang.) faza snu szybkich ruchów gałek ocznych (Rapid Eye Movement)

 RF - (ang.) czynnik reumatoidalny (Rheumatic factor)

 Rh - (ang.) antygen Rh (Rhesus factor)

 RIA - (ang.) badanie radioimmunologiczne (Radioimmune Assay)

 RIBA - (ang.) badanie radioimmunoblot (Radioimmoblotting Assay)

 RIND - (ang.) odwracalny udar mózgu (Reversible Ischemic Neurologic Deficit)

 RNA - (ang.) kwas rybonukleinowy (Ribonucleic Acid)

 RNV - (ang.) wentrykulografia radioizotopowa (Radionuclear Ventriculography)

 RPGN - (ang.) gwałtownie postępujące kłębuszkowe zapalenie nerek (Rapidly Progressive Glomerular Nephritis)

 RR - ciśnienie tętnicze

 RSV - (ang.) syncytialny wirus oddechowy (Respiratory Syncitial Virus)

 RV - (ang.) pojemność zalegająca (Residual Volume)

 RV - (ang.) prawa komora serca (Right Ventricle)

 RUM - Rejestr Usług Medycznych

 RZM - rytm zatokowy miarowy

 rzs - reumatoidalne zapalenie stawów

 

S

 SBP - (ang.) skurczowe ciśnienie krwi (Systolic Blood Pressure)

 SCC - (ang.) antygen raka nabłonkowatego złuszczającego (Squamous Cell Carciona)

 SCLC - (ang.) drobnokomórkowy rak płuca (Small Cell Lung Cancer)

 SCID - (ang.) ciężki złożony niedobór odporności (Severe Combined ImmunoDeficiency)

 s.c - podskórnie (sub cutis)

 SD - (ang.) odchylenie standardowe (Standard Deviation)

 SHGB - (ang.) globulina wiążąca hormony płciowe (Sex Hormone Binding Globuline)

 SIADH - (ang.) zespół nieadekwatnego wydzielania ADH (Syndrome of Inadequate ADH)

 SIDS - (ang.) zespół nagłych zgonów niemowląt (Sudden Infant Death Syndrome)

 SK - streptokinaza

 SLE - (ang.) toczeń układowy (Systemic Lupus Erythematosis)

 SLTX - (ang.) przeszczep jednego płuca (Single Lung Transplantation)

 SM - streptomycyna

 SM - stwardnienie rozsiane (sclerosis multiplex)

 SPET - (ang.) tomografia emisyjna pojedynczego fotonu (Single Photon Emission Tomography)

 SOR - Szpitalne Oddziały Ratownicze

 SR - (ang.) preparat powolnego uwalniania (Slow Release)

 SSE - Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

 SSSS - (ang.) zapalenie pęcherzowe i złuszczające noworodków (Staphylococcal Scalded Skin Syndrome)

 SSS - (ang.) zespół chorego węzła zatokowego (Sick Sinus Syndrome)

 STD - (ang.) choroby przekazywane drogą płciową (Sexually Transmitted Diseases)

 STH - (ang.) hormon wzrostu (Somatotropic Hormone)

 ST - odcinek ST w zapisie ekg

 SVT - (ang.) częstoskurcz nadkomorowy (Supraventricular tachycardia)

 SXA - (ang.) densytometr pojedynczej dawki promieniowania X (Single energy X-ray absorptiometer)

 S - załamek S w zapisie ekg

 

T

 TBC - (ang.) gruźlica (tuberculosis)

 TB - (ang.) gruźlica (tuberculosis)

 TBI - (ang.) napromienianie całego ciała (Total Body Irradiation)

 TEE - (ang.) ultrasonokardiogram przezprzełykowy (Transesophageal echocardiogram)

 TGA - (ang.) przestawienie naczyn aorty i tętnicy płucnej (Transposition of the Great Arteries)

 TG - (ang.) trójglicerdydy (Triglycerides)

 TIA - (ang.) przemijające niedokrwienie mózgu (Transient Ischemic Attack)

 TIBC - (ang.) całkowita zdolność wiązania żelaza (Total Iron Binding Capacity)

 TK - tomografia komputerowa

 TKG - tokokardiografia

 TLC - (ang.) całkowita pojemność płuc (Total Lung Capacity)

 TNF - (ang.) czynnik martwicy guza, kachektyna (Tumor Necrosis Factor)

 TNM - (ang.) klasyfikacja nowotworów (Tumor-Nodes-Metastases)

 TPA - (ang.) aktywator tkankowego plazminogenu (Tissue plasminogen activator)

 TRH - (ang.) hormon uwalniający tyreotropinę (Thyreotropic Releasing Hormone)

 TSH - (ang.) hormon tyreotropowy (Thyreotropic Stimulating Hormone)

 TS - (ang.) zwężenie zastawki trójdzielnej (Tricuspid Stenosis)

 TT - (ang.) czas trombinowy (thrombin time)

 TTS - (ang.) system przeskórnego podawania leków (Transdermal Therapeutic System)

 Tu - guz (Tumor)

 TUR - (ang.) resekcja przezcewkowa (Transurethral resection)

 TXA2 - tromboksan A2

 TXB2 - tromboksan B2

 

U

 U - fala U w zapisie ekg

 UBT - (ang.) test oddechowy Helicobacter Pylori (Urea Breath Test)

 UKPDS - (ang.) nazwa programu badawczego dot. cukrzycy (United Kingdom Prospective Diabetes Study)

 UKG - ultrasonokardiografia

 USG - ultrasonografia

 USR - (ang.) odczyn USR w kierunku kiły (Unheated Serum Reagin)

 UVAL - (ang.) laser argonowy nadfioletowy (Ultraviolet Argon Laser)

 

V

 V1 - oznaczenie elektrody przy badaniu ekg

 V2 - oznaczenie elektrody przy badaniu ekg

 V3 - oznaczenie elektrody przy badaniu ekg

 V4 - oznaczenie elektrody przy badaniu ekg

 V5 - oznaczenie elektrody przy badaniu ekg

 V6 - oznaczenie elektrody przy badaniu ekg

 VAD - (ang.) vincristine adriblastine dexamethasone

 VAMP - (ang.) vincristine adriblastine methylprednisone

 VC - (ang.) pojemność życiowa (Vital Capacity)

 VCI - vena cava inferior

 VCS - vena cava superior

 VDRL - (ang.) badanie VDRL w kierunku kiły (Veneral Diseases Research Laboratory)

 VEB - (ang.) skurcz dodatkowy komorowy (Ventricular Ectopic Beat)

 VF - (ang.) migotanie komór (Ventricular Fibrillation)

 VIP - (ang.) wazoaktywny peptyd jelitowy (Vasoactive Intestinal Peptide)

 VLDL - (ang.) lipoproteina o bardzo niskiej gęstości (Very Low Density Lipoprotein)

 VMA - (ang.) kwas wanilinomigdałowy (Vanillylmandelic Acid)

 VSD - (ang.) ubytek w przegrodzie międzykomorowej (Ventricular Septal Defect)

 VT - (ang.) częstoskurcz komorowy (Ventricular Tachycardia)

 

W

 WBC - (ang.) leukocyty (White Blood Cells)

 WHO - (ang.) Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization)

 WKT - wolne kwasy tłuszczowe

 wpw - w polu widzenia

 WPW - (ang.) zespół Wolffa-Parkinsona-White'a (Wolff-Parkinson-White Syndrome)

 wt - (ang.) waga (weight)

 WZW - wirusowe_zapalenie_wątroby

 

X

 XII-nica - dwunastnica

 XII-nicy - dwunastnicy, dwunastnica

 X-ray - Rtg

 

Z

 ZBB - zespół bolesnego barku (periarthritis humeroscapularis, PHS)

 ZHK - zasłużony honorowy krwiodawca

 ZIFT - (ang.) Zygote intrafallopian transfer (Zygote intrafallopian transfer)

 zzo - znieczulenie zewnątrzoponowe

 zzsk - zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa

Ż

 ŻW - żyła wrotna